Maria Gispert
Maria Gispert

Va cuinar de l’any (1994 al 2000).