Consol Galceran
Consol Galceran

Va cuinar de l’any (2003 al 2005).